Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op adviezen, bewegingslessen en workshops aangeboden en geleverd door Marieke Bogaert – van Dinter en afgenomen door de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

artikel 2. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden op een door Marieke Bogaert – van Dinter aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd:
a. binnen 2 weken na factuurdatum van een consult en/of advies;
b. binnen 2 weken na de start van een bewegingsles-seizoen;
c. vóór of uiterlijk bij aanvang van een workshop.
2. Indien de Cliënt niet betaalt en na aanmaning in gebreke blijft aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Cliënt.

artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Indien Marieke Bogaert – van Dinter aansprakelijk mocht zijn voor enige schade verband houdend met haar praktijk uitoefening, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid van Marieke Bogaert – van Dinter is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de geleverde dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Marieke Bogaert – van Dinter is in ieder geval steeds beperkt tot het maximum bedrag der uitkering zoals vastgesteld door haar verzekeraar in voorkomend geval.


Top